ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบลางาน

แบบฟอร์มเดินทาง / ทำบัตร / หนังสือรับรอง

    • แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน [word] [pdf]
    • แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ไปปฏิบัติงาน เป็นหมู่คณะขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ [word] [pdf]
    • หนังสือรับรอง(กรณีไม่มีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ และไม่มีกำหนดการ) [word] [pdf]
    • ขอหนังสือรับรองเงินเดือน [word] [pdf]
    • ขอสำเนาคำสั่งจ้าง [word] [pdf]

แบบข้อตกลงร่วมการก่อนปฏิบัติงาน (Terrns of Reference, TOR)

แบบกรอกภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (Job Achieverment, JA)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น

บัญชีการพิจารณาขอเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง

แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์มงานด้านไอที

Number of View :1884