ข้อมูลอาคารภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

อาคารส่วนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับอาคารพื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
1อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 30 ปี)                  6,666.46
2อาคารวิจัยเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี (40ปีวิศวฯ)                  1,826.56
3อาคารห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์                  2,469.50
4อาคารวิศวฯ รวมใจ                     574.40
5อาคารเรียนรวม 3 ชั้น                  2,516.17
6อาคารเรียนรวม 4 ชั้น                  2,568.76
7อาคารโรงฝึกงานเครื่องกล                  1,933.26
8อาคาร ENGINEER HOME                     787.40
9อาคารโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์                  1,219.00
10โรงพักขยะมูลฝอยและชีวมวล                     112.00
11อาคารโชติมโนธรรม                  1,497.08
12อาคารโรงยิมเนเซียม                  2,268.84
13บ้านนายช่าง                     215.51
14อาคารอเนกประสงค์                     197.64
15อาคารสำนักงานหมวดสนาม                     117.36
16อาคารชมรมดนตรี                     185.20
17บ้านเลขที่ 239/19                     109.11
18บ้านเลขที่ 239/54                     143.08
19บ้านเลขที่ 239/64                     117.36
2006003 อาคารโรงอาหาร (ค่ายฝึกสำรวจจอมทอง)                     209.16
2106513 อาคารบ้านพักอาจารย์ (ค่ายฝึกสำรวจจอมทอง)                     137.00
2206514 อาคารหอพักนักศึกษา (ค่ายฝึกสำรวจจอมทอง)                     500.00
 รวม                26,370.85

อาคาร/พื้นที่ภาควิชาต่าง ๆ

ลำดับอาคาร พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1อาคารเครื่องกล 1 (อาคารสำนักงาน)                  2,202.00
2อาคารเครื่องกล 2 (อาคารสัมมนา)                     940.51
3อาคารเครื่องกล 3 (อาคารวิจัยเทอร์โมฯ)                  1,424.73
4อาคารเครื่องกล 4 (อาคารปฎิบัติงาน)                  2,463.24
รวม                  7,030.48
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 ชั้น                  2,397.97
6อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเติม)                     794.38
รวม                  3,192.35
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
7อาคารโรงประลองวิศวกรรมโครงสร้าง                  1,914.50
8อาคารโรงประลองวิศวกรรมชลศาสตร์                  1,530.00
9อาคารบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา                  2,766.75
10อาคารวิศวกรรมสำรวจ                     678.06
รวม                  6,889.31
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
11อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 ชั้น                     919.00
12อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ชั้น                  4,849.15
13อาคารโรงประลองไฟฟ้าแรงสูง                  1,653.50
รวม                  7,421.65
14อาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่                  1,954.62
15อาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                  2,595.20
16ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ชั้น 4 และชั้น 5 อาคาร 30 ปี)                  2,289.82

Loading