การบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

การบริหารจัดการอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

งานด้านธุการ

 • งานโต้ตอบเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
 • งานขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ยืมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • งานจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ข้อมูลการใช้น้ำประปา ข้อมูลการใช้ยานพาหนะ ข้อมูลการใช้ห้องเรียน ฯลฯ เป็นต้น

งานด้านอาคารและสถานที่

 • ดูแลความเรียบร้อยในการขอใช้ห้องประชุม /ห้องเรียน / ห้องสอบ / ห้องพัก
 • ดูแลงานจัดสถานที่ / งานทำบุญและพิธีกรรมต่างๆ
 • ดูแลการทำสัญญาเช่าสถานที่
 • ดูแลการรักษาความสะอาดภายในอาคาร
 • ดูแลการบำรุงรักษาภูมิทัศน์
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
 • การบริหารจัดการเกี่ยวกับสัตว์ เช่น สุนัข แมว นก ปลวก ฯลฯ เป็นต้น
 • การดูแลป้องกันโรค เช่น การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การจัดสถานที่คัดกรองในช่วงการเกิดโรคระบาด ฯลฯ เป็นต้น
 • การจัดการขยะมูลฝอย

งานด้านการซ่อมแซมและปรับปรุงสาธารณูปโภค

 • งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น
 • งานซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์
 • ขออนุมัติจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์

งานด้านออกแบบและการก่อสร้าง

 • รับผิดชอบในด้านการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง ให้แก่หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานด้านยานพาหนะ

 • งานการให้บริการรถยนต์ เพื่อใช้ในงานประจำวัน ใช้ในงานให้บริการทางวิชาการและงานวิจัย ใช้ในงานเดินทางไกลของคณะ ฯลฯ
 • งานให้ความร่วมมือการขอใช้รถยนต์จากหน่วยงานอื่น ๆ
 • งานบำรุงดูแลรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • งานขออนุมัติซ่อมแซมรถยนต์และรถยนต์จักรยานยนต์
 • งานเบิกจ่ายน้ำเบิกจ่ายนำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะและงานการเรียนการสอน
 • งานดำเนินการยื่นเรื่องราวต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • งานทำประกันภัยและประกันอุบัติเหตุรถยนต์
 • งานบันทึกประวัติการซ่อมแซมของรถยนต์แต่ละคัน
 • งานขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
 • งานสรุปรายงานจำนวนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ประจำปี
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริเวณที่รับผิดชอบดูแล

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีพื้นที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบประมาณ 77 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • พื้นที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนประมาณ 60 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพื้นที่โครงการ New campus คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอาคารทั้งหมด  อาคาร
 • พื้นที่ค่ายฝึกสำรวจอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ

Loading