การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรทั้งหมด ได้แก่ การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การย้าย การยืมตัว การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การดำเนินการด้านวินัย การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพการปฏิบัติงาน สิทธิสวัสดิการ การสร้างขวัญและกำลังใจ การกีฬาและสุขภาพและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ


การแบ่งสายงาน

  • ด้านอัตรากำลังและค่าตอบแทน
  • ด้านกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  • ด้านพัฒนาบุคลากร
  • ด้านทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร
  • ด้านสิทธิและสวัสดิการ
  • ด้านวินัย

ติดต่อสอบถาม

053 -944111 และ 053-944174


Loading