การสารบรรณ

ภาระงาน

  1. บริหารจัดการงานทะเบียนหนังสือรับ/หนังสือส่ง/คำสั่ง/ประกาศ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. บริการ แจกจ่าย/ค้นหาเอกสาร/จัดเก็บ/ทำลายเอกสาร
  3. ตรวจสอบ และเสนอลงในหนังสือส่ง/คำสั่ง/ประกาศ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. บริการ รับ-ส่ง เอกสาร/ไปรษณีย์/พัสดุ/สนับสนุนด้านการรับ-ส่งอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. บริหารจัดการด้านการประชุม  คณะกรรมการบริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. บริหารจัดการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. บริหารจัดการอุปกรณ์สำนักงานและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสารบรรณ ประกอบด้วยการให้บริการเครื่อง Printer server, เครื่องถ่ายเอกสาร และไปรษณีย์

ติดต่อสอบถาม 053-944109 และ 053-944107


Loading