แบบฟอร์ม/เอกสารสำคัญ

การเบิกจ่ายสวัสดิการสุขภาพแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)


ทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สายปฏิบัติการ) ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์


เอกสารสำคัญ


ใบลางาน


แบบฟอร์มเดินทาง / ทำบัตร / หนังสือรับรอง


แบบข้อตกลงร่วมการก่อนปฏิบัติงาน (Terrns of Reference, TOR)

แบบกรอกภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (Job Achieverment, JA)


แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น


บัญชีการพิจารณาขอเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง


แบบฟอร์มอื่นๆ


แบบฟอร์มงานด้านไอที


Loading