บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพรรณี โศจิธรรมพร

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางอัจฉราวรรณ อินทรส

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

การบริหารงานบุคคล

นางอรพิน ประภาวิลัย

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวกมลพร มณีวรรณ

พนักงานปฏิบัติงาน

นายนัทธพงศ์ เสนรังษี

พนักงานปฏิบัติงาน

การสารบรรณ การประชุม และกิจกรรมพิเศษ

นางสาวพิกุล อินตากุล

พนักงานปฏิบัติงาน

นายจักรกฤช กุนนา

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวภัทราวิจิตร มณีประเสริฐ

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสดายุ คำทอง

พนักงานปฏิบัติงาน

การจัดการอาคารสถานที่ กายภาพ และยานพาหนะ

การจัดการอาคารสถานที่และกายภาพ

นายนุกล บัวคำปัน

พนักงานช่าง

นายสมพร พรมมินทร์

พนักงานช่าง

นายปิติรัตน์ นันทวาศ

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาววิชิตา ท้าวหน่อ

วิศวกร

นายสมศักดิ์ ชัยมณี

คนสวน

นายเกียรติชัย บุญทารักษ์

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสงกรานต์ สุวรรณคำ

พนักงานบริการทั่วไป

นายสุริยา วงค์คม

พนักงานช่าง

นายอนุชิต เนตรศิลป์

คนสวน

นางบุญแวว มหาวัน

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาววันเพ็ญ แซ่หลู่

พนักงานบริการทั่วไป

นายปฏิภาณ วงศ์เทพ

พนักงานบริการทั่วไป

นายวนิตย์ เลิศตระกูล

พนักงานช่าง

นายวรพงษ์ ดาวเลิศ

พนักงานช่าง

ยานพาหนะ

นางมาลา ไชยเทียน

พนักงานปฏิบัติงาน

นายแดนไทย สุวรรณคำ

พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายอัษฎกร แก้วบุญเรือง

พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

นายชานนท์ ทินหนุน

พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนัฏพันธุ์ นันทวาศ

พนักงานปฏิบัติงาน

นายอัครเดช ประกอบของ

พนักงานปฏิบัติงาน

นายสุทธิพงค์ ริโปนยอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวินัย คำสุรินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสิทธิพงษ์ บุญเพ็ชร

พนักงานปฏิบัติงาน

นายนิวัฒน์ เจริญรัตนเดชะกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การประชาสัมพันธ์

นางสาวณิชาสิรี อุดมสม

พนักงานปฏิบัติงาน


 3,161 total views,  6 views today