บุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร

รองคณบดี

ผศ.ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์

รองคณบดี

ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์

ผู้ช่วยคณบดี

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางพรรณี โศจิธรรมพร

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางอัจฉราวรรณ อินทรส

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หน่วยบุคคล

นางอรพิน ประภาวิลัย

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกมลพร มณีวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป

นายนัทธพงศ์ เสนรังษี

นักจัดการงานทั่วไป

นายจักรกริช กวงแหวน

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยสารบรรณ

นางสาวภัทราวิจิตร มณีประเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพิกุล อินตากุล

นักจัดการงานทั่วไป

นางสดายุ คำทอง

นักจัดการงานทั่วไป

นายจักรกฤช กุนนา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมณีรัตน์ เงินก่ำ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยประชาสัมพันธ์

นางสาวชนิกานต์ ใจนวล

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวริณย์ริชา รัตนาบุตรสิงห์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายนุกล บัวคำปัน

พนักงานช่าง

นายรัชชานนท์ มงคลวัจน์

วิศวกร

นายวรพงษ์ ดาวเลิศ

พนักงานช่าง

นางสงกรานต์ สุวรรณคำ

พนักงานบริการทั่วไป

นายอนุรักษ์ แก้วบุญเรือง

พนักงานบริการฝีมือ

นายเกียรติชัย บุญทารักษ์

นักจัดการงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.สมพร พรมมินทร์

พนักงานช่าง

นายปฏิภาณ วงศ์เทพ

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาววันเพ็ญ แซ่หลู่

พนักงานบริการทั่วไป

นายแดนไทย สุวรรณคำ

พนักงานบริการฝีมือ

นางสาวศศิกานต์ กองค้า

นักจัดการงานทั่วไป

นายวนิตย์ เลิศตระกูล

พนักงานช่าง

นายปิติรัตน์ นันทวาศ

พนักงานบริการทั่วไป

นายสมศักดิ์ ไกรทิพย์

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาววิชิตา ท้าวหน่อ

วิศวกร

นายอนุชิต เนตรศิลป์

คนสวน

นางบุญแวว มหาวัน

พนักงานบริการทั่วไป

นายชานนท์ ทินหนุน

พนักงานบริการฝีมือ


Loading