งานบริหารทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลประกาศ/คำสั่งรวบรวมข้อมูลประกาศ/คำสั่งมหาวิทยาลัย

ข้อมูลอาคารภายในคณะฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคณะฯ

ข้อมูลประกาศ/คำสั่ง

รวบรวมข้อมูลประกาศ/คำสั่ง ที่งานบริหารทั่วไปรับผิดชอบอยู่

คู่มือต่างๆ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป

ติดต่อสอบถาม


งานบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4109 / โทรสาร : 0-5394-2044
Email : webmaster@eng.cmu.ac.th