การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้

เป็นหน่วย พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ อย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งเป็นหน่วย สนับสนุนและประสานงาน ให้เกิดการนำเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาใช้ในการศึกษา และการบริหารการจัดการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และวิสัยทัศน์ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่นักศึกษา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พันธกิจหน่วยงาน

  1. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การวิจัย และการบริหาร
  2. บำรุงรักษาครุภัณฑ์ และระบบเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. ให้บริการจัดทำสื่อแก่คณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน หรือการอบรมสำหรับ นักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอกคณะ
  5. ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำเอาระบบสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการประกันคุณภาพในแต่ละหน่วยงาน ภายในคณะฯ
  6. พัฒนาบุคลากรในคณะฯให้มีความรู้ความสามารถในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Intellectual Personnel)

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

ทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน ให้บริการจัดยืมสื่อและบริการสื่อ ผลิตสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยในการเรียนการสอน กิจกรรม กิจการพิเศษ ด้านงานการบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา  ด้านการบริการการศึกษา


งานบริการสำนักงานและพัฒนาบุคลากร

ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานในด้านบริหาร ประกอบไปด้วยงานบริการและงานธุรการ งานด้านการเงินและพัสดุ งานประกันคุณภาพ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านการเรียนการสอน


งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

ทำหน้าที่ สนับสนุนและให้บริการการศึกษา ด้านระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ แก่ อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งมีการจัดการ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของคณะฯ ให้คำปรึกษาแก่ภาควิชาต่าง ๆ รวมทั้งจัดสรรรหัสอินเทอร์เน็ต (IP) และโดเมน (domain name) มีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร มีระบบการจัดการการเรียนการสอน    (e-learning) ตลอดจนการให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนสนเทศ     ฝ่ายระบบเครือข่าย ฝ่ายเทคนิคและปฏิบัติการ


Loading