ข้อมูลประกาศ/คำสั่ง

การบริหารจัดการอาคารสถานที่และยานพาหนะ

  1. ประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 12/2549 (อัตราค่าใช้ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียนและค่าบริการอื่นๆ ของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 6/2548 (อัตราค่าบำรุงการใช้พื้นที่ข่วงพะยอม พื้นที่เปิดโล่งอื่น และพื้นที่เปิดโล่งในอาคารหรือบนสิ่งปลูกสร้าง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  3. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาคาร Engineer home คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558
  4. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ ร002/2559 (อัตราค่าบำรุงห้องพักอาคาร Engineer home)
  5. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดพื้นที่จอดยานพาหนะภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจอดยานพาหนะและมาตรการเพื่อป้องกันความปลอดภัยของยานพาหนะจากกรณีต้นไม้ หัก โค่น ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
  7. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 95/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 111/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Loading